Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin

Województwo: Łódź
Powiat:  Brzeziny  i  Zgierz
Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek
Data publikacji komunikatu:  16.06.2011 r.

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania mączniaka rzekomego dyniowatych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  mączniaka rzekomego należy  podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

Pierwsze objawy choroby w uprawach polowych i pod osłonami pojawiają się w trzeciej dekadzie czerwca i na przełomie lipca, w każdej fazie rozwojowej ogórków.

Rozwojowi patogenu sprzyjają chłodne i wilgotne noce (temperatura 15-16°C, długo utrzymująca się nocna mgła) oraz słoneczne dni z temperaturą 20-25°C.

Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest na młodych roślinach.

W celu ochrony roślin ogórka przed mącznikiem rzekomym należy zastosować zabiegi chemiczne zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni aż do zakończenia zbiorów. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:

  • uprawa odmian odpornych
  • zakładanie plantacji z dala od zbiorników wodnych, zadrzewień lub łąk, na których występują częste nocne mgły.

Województwo:  Łódź
Powiat:  Brzeziny  i  Zgierz
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka  I  pokolenie / czarna główka/.
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 10.06.2011 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki  należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15°C. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy  (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).   Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

  • 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
  • 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
  • odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy)

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie  w III dekadzie czerwca lub na początku lipca.


Województwo: Łódź
Powiat:  Brzeziny i pow. Zgierz
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu:  10.06.2010 r.

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15°C. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12°C może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

  • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
  • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
  • 15 larw na jednej roślinie jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.   W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.


Województwo: Łódź
Powiat:  Brzeziny i  Zgierz
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Pomidor gruntowy
Data publikacji komunikatu: 10.06.2011 r.

Panujące obecnie warunki pogodowe z umiarkowanymi temperaturami i wysoką wilgotnością powietrza sprzyjają porażeniu upraw pomidora gruntowego przez zarazę ziemniaka.

Decyzję o zwalczaniu tej choroby należy podjąć zanim pojawią się na roślinach pierwsze widoczne objawy porażenia w postaci stalowoszarych plam przechodzących w zielonobrunatne nekrozy szybko  obejmujące swym zasięgiem całą powierzchnię. Nie istnieje w przypadku tej choroby próg szkodliwości. Opóźnienie terminu zabiegu fungicydowego może spowodować, że będzie on nieskuteczny, a plantacja w przypadku dużego porażenia może ulec całkowitemu zniszczeniu. W przypadku wykonywania kolejnych zabiegów stosować rotację preparatów należących do różnych grup chemicznych.